NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA M/Ž

OSTALO

datum početka/završetka: 03.03.2012. / 03.03.2012.
Organizator: Tehnički muzej

Tehnički muzej objavio je 16. veljače 2012. natječaj za imenovanje ravnatelja m/ž

TEHNIČKI MUZEJ
Zagreb, Savska cesta 18
 
raspisuje
 
 
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž)
 
 
Uvjeti:
 
Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja, koje je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjeg rada i prijedlog programa rada Muzeja za mandatno razdoblje.
Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku petnaest (15) dana od dana objave natječaja, na adresu: Tehnički muzej, 10000 Zagreb, Savska cesta 18, s naznakom «Natječaj za ravnatelja».
O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

DATUM OBJAVE: 16. VELJAČE 2012. 

povratak