Izložba
od 21.01.2016
do 31.12.2020

Info kutak o radioaktivnom otpadu

mjesto održavanja Tehnički muzej Nikola Tesla
datum početka/završetka od 21.01.2016 do 31.12.2020

Info kutak o radioaktivnom otpadu novi je dio našeg stalnog postava.

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, nosilac je poslova i zadataka vezanih za zbrinjavanje institucionalnog radioaktivnog otpada (RAO) i RAO iz Nuklearne elektrane Krško (NEK) u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s Tehničkim muzejom “Nikola Tesla“, Fond u stalnom postavu Muzeja predstavlja javnosti Info kutak o radioaktivnom otpadu, s ciljem uključivanja, informiranja, i educiranja javnosti (dionika) u tematiku nastajanja te zbrinjavanja radioaktivnog otpada (sukladno nacionalnoj Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva).

Sustav gospodarenja radioaktivnim otpadom obuhvaća prikupljanje i razvrstavanje (klasificiranje) otpada, predobradu, obradu te odgovarajuće kondicioniranje u oblik prikladan za rukovanje, transport, skladištenje i konačno odlaganje otpada u za to predviđeno trajno odlagalište. Takav sustav gospodarenja osigurava zaštitu sadašnjih i budućih generacija od rizika nastalih obavljanjem djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

Info kutak o radioaktivnom otpadu na interaktivan i pristupačan način objašnjava osnovne pojmove radioaktivnosti i doze zračenja, vrste, svojstva i količine radioaktivnog otpada te put radioaktivnog otpada od njegova nastanka do zbrinjavanja. Cilj postava je približiti javnosti specifičnu tematiku vezanu za  zbrinjavanje takve vrste otpada.Autor stručne koncepcije je dr. sc. Želimir Veinović, a likovnog postava Hrvoje Đukez.

Postav Info kutka sadržava: panoe, multimedijalne interaktivne ekrane, trodimenzionalni izložak te informativni materijal (brošure) o tematici:

·         radijacija i ionizirajuće zračenje,

·         izvori radijacije i radioaktivnog otpada,

·         radioaktivni otpad,

·         skladišta radioaktivnog otpada,

·         odlagališta radioaktivnog otpada,

·         radioaktivni otpad u Hrvatskoj.

Uz pomoć fotogalerije, animacije, video-igara, kviza i tiskanih publikacija posjetitelji mogu dobiti objektivne informacije o problematici radioaktivnog otpada.


O autoru stručne koncepcije:

Dr. sc. Želimir Veinović docent je na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku. Nastavnik je na predmetima: Landfills, Podzemna odlagališta otpada, Površinska odlagališta otpada, Gospodarenje otpadom i Tehnika sigurnosti.

Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjizi te nositelj sedam certifikata o izobrazbi iz područja gospodarenja radioaktivnim otpadom izdanih od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency- IAEA).

Kao suradnik radio je na pet znanstvenoistraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kao tajnik na međunarodnom INTERREG/CARDS-PHARE projektu: „M.E.E.T.I.N.G. - Mitigation of the Earthquakes Effects in Towns and in INdustrial reGional districts – project of the Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE of the European Community“ (2007-2008).

Član je više strukovnih udruga i hrvatski predstavnik u „Natural Analogues Working Group“ te jedan od osnivača „Operational Phase Safety Group“ u okviru IAEA-inog GEOSAF projekta.

Više na: http://radioaktivniotpad.org/info-kutak-o-radioaktivnom-otpadu-u-tehnickom-muzeju-nikola-tesla/ 

Fotografije izložbe